Bài hát Em Tập Lái Ô Tô

 

Bí bo, bí bo em tập lái ô tô.
Bí bo, bí bo sau này em lớn.
Em lái xe đón cô. Bí bo, bí bo em tập lái ô tô.
Bí bo, bí bo sau này em lớn.
Em lái xe đón cô. Bí bo, bí bo em tập lái ô tô.
Bí bo, bí bo sau này em lớn.
Em lái xe đón cô. Bí bo, bí bo em tập lái ô tô.
Bí bo, bí bo sau này em lớn.
Em lái xe đón cô. Bí bo, bí bo em tập lái ô tô.
Bí bo, bí bo sau này em lớn.
Em lái xe đón cô. Bí bo, bí bo em tập lái ô tô.
Bí bo, bí bo sau này em lớn.
Em lái xe đón cô..