Triển khai thực hiện công văn số 180/MT-VP của Bộ y tế Cục quản lý môi trường y tế ngày 12/2/2020 (v/v góp ý nội dung phòng chống dịch nCov trong trường học)

Nội dung của công văn 180/MT-VP của Bộ y tế Cục quản lý môi trường y tế ngày 12/2/2020 (v/v góp ý nội dung phòng chống dịch nCov trong trường học)