HOẠT ĐỘNG NHẬN BIẾT MỐI QUAN HỆ HƠN KÉM VỀ SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 9

HOẠT ĐỘNG NHẬN BIẾT MỐI QUAN HỆ HƠN KÉM VỀ SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 9

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nhận biết được mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 9.

- Tạo nhóm có số lượng 9.

- Rèn kỹ năng sử dụng ngôn ngữ toán học: nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau.

II. Chuẩn bị:

-Hoa quả cho trẻ thêm bớt trong phạm vi 9.

- Tạo các slide tên máy tính để trẻ luyện đếm thêm bớt trong phạm vi 9.

- Trước đó cho trẻ cùng cô làm một số hạt bằng bitít.

III. Tiến trình hoạt động:

          * Hoạt động học:

          1/ Hoạt động mở đầu:

-Cô và cháu cùng hát bài gieo hạt ?

- Kết thuc bài hát cô dẫn dắt để hướng trẻ vào hoạt động tiếp theo.

          2/ Hoạt động trọng tâm:

Hoạt động 1: Luyện dếm đến 9, nhận biết số lượng trong phạm vi 9.

- Cho trẻ quan sát và đếm số lượng hoa nở trên cây.

- Số lượng hoa sẽ nở từ từ cho dễ quan sát và đếm.

- Đến 7 hoa cô dừng lại hỏi trẻ số hoa đã nở là bao nhiêu cái.

- Tiếp tục cho nở thêm 1 hoa nữa hỏi trẻ có mấy hoa ?

- Vậy 7 hoa thêm một hoa là mấy hoa ?

- 8 hoa thêm một hoa là mấy hoa ?

- Như vậy có tất cả mấy hoa ?

Cô dẫn dắt: Những cái hoa này nhờ sự thụ phấn của ong đã kết được rất nhiều quả, các con hãy quan sát xem có mấy quả nhé !

Hoạt động 2: So sánh thêm bớt, tạo nhóm có 9 dối tượng

- Cô hỏi trẻ số lượng hoa và quả ?

- Gắn chữ sô tượng ứng với số lượng của hai nhóm: số lượng nào nhiều hơn?

(ít hơn hay bằng nhau)? Nhiều hơn (ít hơn)mấy ?

- Có những cách nào để hai nhóm bằng nhau ?

- Sau khi trẻ trả lời, cô chốt lai và đưa hình ảnh kèm theo.

- Cho trẻ thêm bớt trong phạm vi 9 với những cánh còn lại trên đồ dùng của mình.

          + Cho trẻ lấy số lượng hoa tùy thích, sau đó thêm vào cho đủ 9.

          +Cô hỏi cách thêm của trẻ con.

          + Cô tổng hợp các cách thêm của trẻ đẻ có số lượng 9 bằng cách củng cố lại trên máy: 7 thêm 2, 6 thêm 3, 5 thêm 4, 8 thêm 1.

- Cho trẻ lấy số lượng quả xếp tương ứng dưới số lượng hoa.

          + So sánh số lượng 2 nhóm.

          + Muốn nhóm hoa bằng nhóm quả phải làm gì ?

          + Cho trẻ bớt và nói phải bớt đi bao nhiều hoa để số lượng hoa bằng số lượng quả.

          + Cô tổng hợp các cách bớt của trẻ.

Hoạt động 3: Trò chơi.

Trò chơi: gieo hạt.

Lần 1: Gieo hạt với số lượng ít hơn 9 và gắn chữ số tương ứng vào.

Lần 2:Gieo thêm vào cho đủ 9.

V. Hoạt động kết thúc: - Nhận xét, dặn dò.