Thực hiện Kế hoạch số 1863/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về kế hoạch bồi dưỡng chính trị, pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động ngành giáo dục và đào tạo hè năm 2022
 

Thực hiện Kế hoạch số 1863/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về kế hoạch bồi dưỡng chính trị, pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động ngành giáo dục và đào tạo hè năm 2022
Ngày 24/8/22 toàn thể CBGVNV Trường Mầm non Dạ Lan Hương đã tham gia lớp Bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè 2022 tại UBND Phường Phước Ninh. Với đội ngũ báo cáo viên giàu kinh nghiệm, truyền đạt những nội dung cốt lõi, hữu ích. Với 5 chuyên đề:
Chuyên đề 1: Những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Hội nghị lần thứ 4, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 Chuyên đề 2:Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Chuyên đề 3: Tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội và công tác quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
Chuyên đề 4: Pháp luật về an ninh mạng.
Chuyên đề 5: Luật tiếp công dân và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
Qua một ngày học tập nghiêm túc, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên có sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển công tác chăm sóc giáo dục trẻ nói chung, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo.