Công văn số 860/BQLATTP-TTKN ngày 10/9/2020 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố về việc tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, 

https://youtu.be/YmKNhDSCma4